EPF
Regulamin, pierwsze kroki i informacje o elektronicznych papierosach zebrane w jednym miejscu.
Zanim zapytasz kliknij i poczytaj
By admin
#207250
REGULAMIN FORUM
§1 Postanowienia ogólne


1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną umożliwiającej zamieszczanie postów/komentarzy o tematyce związanej z e-papierosami na portalu http://www.e-papierosy-forum.pl (dalej: Forum).
2. Usługa, o której mowa w Regulaminie, jest świadczona przez CK Complex Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze (65-705) przy ulicy Naftowa 4 NIP 9291744080 REGON 080027815, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000237218 (dalej: CK).
3. Usługa polega na umożliwieniu publikowania i rozpowszechniania za pośrednictwem Forum komentarzy, opinii, pytań, informacji i innych danych, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
4. Z Forum mogą korzystać jedynie osoby pełnoletnie, które dokonają rejestracji (dalej: Użytkownicy, Użytkownik).
5. Użytkownicy decydujący się na korzystanie z Forum, dokonując wpisów, automatycznie akceptują warunki określone w Regulaminie i zobowiązują się do ich przestrzegania.
6. CK ma prawo do uniemożliwienia Użytkownikowi korzystania z Forum w dowolnym momencie - szczególnie ze względów technicznych lub wskutek naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu.
7. CK nie ma obowiązku rozpowszechniać za pośrednictwem Forum wypowiedzi, treści i danych dostarczanych przez Użytkownika. CK zachowuje prawo do zaprzestania rozpowszechniania wszystkich lub tylko wybranych wypowiedzi, treści i danych upublicznionych przez Użytkownika za pośrednictwem Forum i uniemożliwienia dostępu do tych wypowiedzi, treści i danych innym Użytkownikom.
8. CK zastrzega sobie prawo moderowania i administrowania Forum oraz ewentualnego redagowania treści wpisów i komentarzy.
9. Użytkownik korzystający z Forum nie może mieć z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń finansowych wobec kogokolwiek.
10. Użytkownik ma prawo zaprzestania korzystania z Forum w każdym czasie, co jednak nie pozbawia CK prawa do korzystania z wypowiedzi, treści i danych uprzednio dostarczonych i rozpowszechnionych przez Użytkownika za pośrednictwem Forum.
11. CK nie odpowiada za treść wypowiedzi publikowanych na Forum.
12. Każdy z Użytkowników ponosi wyłączną i osobistą odpowiedzialność wobec CK i osób trzecich za zamieszczenie na Forum wypowiedzi naruszającej przepisy prawa lub zasady wynikające z Regulaminu.

§2 Administrowanie Forum
1. Administratorem Forum jest CK.
2. Moderator Forum, którego obowiązkiem jest pilnowanie porządku oraz przestrzegania Regulaminu ma prawo zamykać, otwierać wątki, dzielić, przenosić, usuwać, a także edytować wpisy nie ingerując jednak w ich podstawową treść.
3. W sytuacji gdy wpis lub wątek jest niezgodny z regulaminem Forum lub z jakichkolwiek innych przyczyn nie powinien znajdować się na Forum administrator lub moderator ma prawo usunąć go bez podania przyczyny.
4. W sytuacji nieprzestrzegania regulaminu Forum przez Użytkownika moderator ma prawo:
a. upomnieć Użytkownika,
b. przyznać mu ostrzeżenie,
c. czasowo lub trwale zablokować dostęp do Forum - decyzja o trwałej lub czasowej blokadzie dostępu do Forum musi zostać uzasadniona.
5. Trzecie z kolei ostrzeżenie jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Forum, zaś czas trwania blokady uzależniony jest od stopnia przewinienia.
6. Użytkownik ma prawo w ciągu 5 dni zwrócić się do administratora Forum z odwołaniem od decyzji moderatora. Decyzja administratora jest ostateczna i nieodwołalna.
7. Zabrania się edycji oraz usuwania uwag moderatora, jak również usuwania całej wiadomości zawierającej adnotację moderatora.
8. Administrator oraz moderator korzystają z czerwonego koloru czcionki, który nie może być stosowany przez innych Użytkowników.
9. Administrator oraz moderator nie odpowiadają za ewentualne szkody powstałe przez zły zapis, czy też odczyt wpisów dokonywanych przez Użytkowników, przerwy techniczne czy też utratę wpisów i wiadomości.

§3 Zasady korzystania z Forum
1. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Forum zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
2. Użytkownicy zobowiązani są do powstrzymania się od rozpowszechniania za pośrednictwem Forum wszelkich treści o charakterze bezprawnym.
3. Zabrania się dokonywania za pośrednictwem Forum jakichkolwiek działań naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa. W szczególności niedozwolone jest wykorzystywanie Forum do:
a. rozpowszechniania treści naruszających dobra osobiste osób trzecich lub zagrażających naruszeniem takich dóbr osobistych;
b. podejmowania działań spełniających znamiona przestępstwa lub zachęcających do popełniania przestępstw (w tym zniesławienia lub pomówienia);
c. wzywania do nienawiści rasowej, wyznaniowej lub etnicznej;
d. propagowania przemocy i agresji;
e. propagowania alkoholu, środków odurzających, narkotyków oraz pornografii;
f. umieszczania linków do prywatnych stron www;
g. umieszczania treści przesyłanych na zasadzie łańcuszka;
h. rozpowszechniania danych teleadresowych;
i. rozpowszechniania danych informatycznych zawierających oprogramowanie określane jako wirusy komputerowe i podobne;
j. rozpowszechniania treści naruszających zasady współżycia społecznego;
k. umieszczania treści atakujących, prowokujących, obrażających i naruszających godność osobistą innych użytkowników;
l. rozpowszechniania wulgaryzmów, treści obraźliwych, obscenicznych lub naruszających powszechnie uznawane zasady etyczne i zasady kultury osobistej.
4. Z wyjątkiem wyznaczonych działów na Forum należy używać języka polskiego oraz poprawnie stosować jego zasady. Niedozwolone jest nadużywanie pisania wielkimi literami oraz powiększoną czcionką.
5. Zabrania się wykorzystywania forum do reklamowania czegokolwiek bez zgody CK.
6. Zabrania się wszelkich form publicznego zachęcania do nabywania elektronicznych inhalatorów nikotyny, wyrobów tytoniowych oraz ich użytkowania.
7. Zabrania się publicznego zachęcania do nabywania: elektronicznych inhalatorów nikotyny, pojemników zapasowych, rekwizytów tytoniowych, w jakiejkolwiek formie.
8. Zabrania się dyskutowania na temat używania elektronicznych inhalatorów nikotyny do celów innych niż jest przeznaczony, w szczególności stosowania w nim środków odurzających, alkoholu i tym podobnych.
9. Zabrania się rozpowszechniania komunikatów, wizerunków marek elektronicznych inhalatorów nikotyny, pojemników zapasowych, rekwizytów tytoniowych lub symboli z nimi związanych,
10. Zabrania się rozpowszechniania nazw lub symboli graficznych podmiotów produkujących wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne, pojemniki zapasowe lub rekwizyty tytoniowe, nieróżniących się od nazw i symboli graficznych wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych, rekwizytów tytoniowych lub symboli z nimi związanych.
11. Zabrania się wprowadzania w błąd co do poziomu uprawnień, członkostwa w grupach oraz sprawowanych na forum funkcji.
12. Użytkownicy zobligowani są do publikowania na Forum wyłącznie treści zgodnych z tematyką Forum. Zakazane jest publikowanie w poszczególnych wątkach dyskusyjnych treści niezwiązanych z tematem dyskusji.
13. Zabrania się publikacji tych samych treści więcej niż raz i powtarzania ich w różnych miejscach Forum. CK ma prawo usuwania powtórzeń w dowolnym momencie.
14. Przed założeniem nowego wątku należy przeszukać Forum i upewnić się czy na podobne tematy nie ma już dyskusji w innych wątkach. Tworzenie dwóch lub więcej takich samych lub bardzo podobnych tematów jest niedozwolone.
15. Zabrania się pisania swoich postów jeden pod drugim tak długo jak istnieje możliwość edycji poprzedniego postu.
16. Tytuł wątku musi wskazywać na temat dyskusji w nim zawarty.
17. Kopiowanie i powielanie wpisów, zdjęć, wiadomości spoza Forum bez zgody autora lub podania źródła jest zabronione. W obrębie forum dopuszcza się cytowanie bez konieczności uzyskania zgody, z oznaczeniem jednak pierwotnego autora cytowanej treści.
18. Niedopuszczalne jest publikowanie za pośrednictwem Forum pytań lub zagadnień wraz z żądaniem przesłania odpowiedzi na indywidualny adres poczty elektronicznej lub za pomocą innego kanału porozumiewania się na odległość. Forum przeznaczone jest do otwartej wymiany informacji, dostępnej publicznie dla wszystkich Użytkowników. Wszystkie tematy prywatne lub skierowane do określonego Użytkownika powinny być kierowane poprzez prywatną wiadomość (PW).
19. Użytkownik ma prawo żądać całkowitego usunięcia konta i związanych z nim danych, jednakże nie może żądać równoczesnego usunięcia wpisów będących integralną częścią dyskusji chyba że stanowią ono dzieło w myśl ustawy z dnia z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
20. Złamanie któregokolwiek z punktów regulaminu wiąże się z ostrzeżeniem lub częściową, bądź też całkowitą blokadą dostępu do Forum w zależności od skali przewinienia.
21. Dopuszcza się tworzenie Regulaminów Działów oraz Regulaminów Statusów przyznawanych Użytkownikom na Forum zawierających dodatkowe szczegółowe regulacje obowiązujące w Działach których dotyczą oraz Statusów których dotyczą.
22. Interpretacja zapisów Regulaminu należy do Moderatora.
23. W kwestiach nie uregulowanych Regulaminem, Regulaminami Działów oraz Regulaminami Statusów decyzja w kwestiach spornych należy do Moderatora.

§4 Rejestracja
1. Aktywne uczestnictwo w dyskusjach na forum wymaga rejestracji - założenia konta i zaakceptowania Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
2. Podczas rejestracji Użytkownik deklaruje, że jest osobą pełnoletnią oraz zapoznał się z regulaminem Forum.
3. Aktywacja Konta następuje po utworzeniu hasła i wskazaniu adresu e-mail przez Użytkownika. Po dokonaniu powyższych czynności CK na podany przez Użytkownika adres e-mail wysyła wiadomość z linkiem aktywacyjnym oraz wymagane prawem informacje.
4. Utworzenie Konta jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a CK w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
5. Użytkownik może posiadać na Forum tylko jedno konto. Używanie wielu kont przez jednego Użytkownika jest zabronione.
6. Używanie tymczasowych adresów email do tworzenia Konta jest zabronione.
7. Świadczenie usług przez CK w ramach Konta ma charakter bezterminowy.
8. Zabronione jest udostępnianie swojego konta osobom trzecim.
9. Niedozwolone jest używanie do rejestracji nazw uznanych powszechnie jako słowa obraźliwe czy wulgarne.
10. W sytuacji gdy Użytkownik, który zażądał usunięcia konta rejestruje się ponownie Administrator zastrzega sobie prawo do blokady nowego konta, jeżeli ponowna rejestracja budzi jakiekolwiek wątpliwości.
11. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć Konto rozwiązując w ten sposób umowę z CK poprzez wybranie odpowiedniej opcji lub poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej na adres: administrator@e-papierosy-forum.pl

§5 Sprzedawcy
1. Konta "Sprzedawca" służą do utrzymywania kontaktów firm z klientami, w tym zbierania informacji o wszystkich podejrzewanych i niepożądanych dla zdrowia ludzkiego działaniach wyrobów oferowanych przez firmę "Sprzedawcy".
2. Login sprzedawcy nie może być nazwą podmiotu produkującego elektroniczne inhalatory nikotyny, pojemniki zapasowe lub rekwizyty tytoniowe, nieróżniącą się od nazwy elektronicznych inhalatorów nikotyny, pojemników zapasowych, rekwizytów tytoniowych. Login sprzedawcy zostanie oznaczony kolorem niebieskim.
3. Każda firma chcąca za pośrednictwem forum utrzymywać kontakt z klientami zobowiązana jest zgłosić się do Administratora lub Moderatora i czekać na przyznanie odpowiedniego statusu.
4. Sygnatura (podpis) sklepu, może zawierać maksymalnie 4 linijki tekstu, stosowanie grafik jest zabronione.
5. Zabronione jest podawanie nieprawdziwych i wprowadzających w błąd informacji na temat sprzedawanych produktów.
6. Sprzedawcy nie mogą reklamować swoich produktów w tym także wdawać się w dyskusje na temat oferowanych przez siebie produktów poza wyznaczonym działem "Sprzedawcy".
7. Sprzedawcy nie mogą udzielać porad co do zakupu płynów, podzespołów, jak i samych urządzeń poza wyznaczonym działem "Sprzedawcy".
8. Sprzedawcy objęci są całkowitym zakazem wypowiedzi w wątkach konkurencji.
9. Sprzedawca w razie ataku ze strony innego sprzedawcy zobowiązany jest zgłosić to do Administracji i pod żadnym warunkiem nie wdawać się w dyskusje na forum.
10. W przypadku prowadzenia większej ilości sklepów Sprzedawca może posiadać więcej niż jedno konto - po jednym dla każdego sklepu.
11. Użytkownicy zatrudnieni w sklepach Sprzedawcy mogą posiadać własne konto na forum, jednakże musi one zostać zgłoszone administracji. Użytkowników będących pracownikami Sprzedawcy obowiązują te same zakazy co Sprzedawców. Dodatkowo zabrania się reklamowania w jakikolwiek sposób wyrobów oferowanych przez Sprzedawcę.
12. Sprzedawcy który łamie regulamin celowo bądź z braku jego znajomości grozi zablokowanie wszystkich kont na forum jednocześnie.
13. Trzecie ostrzeżenie przyznane Sprzedawcy (łącznie dla wszystkich kont) równoznaczne jest z zablokowaniem dostępu do forum dla wszystkich kont na forum jednocześnie, czas trwania blokady uzależniony jest od stopnia przewinienia.
14. Sprzedawca w dziale "Sklepy Stacjonarne" może utworzyć 1 temat na 1 sklep i w tym wątku dodawać informacje o nowościach i zmianach.
15. Sklep który chce posiadać własny dział powinien zgłosić to do administratora.
16. W sytuacji gdy Sprzedawca wykazuje się brakiem aktywności dłuższym niż 3 miesiące, administracja rezerwuje sobie prawo do całkowitego usunięcia wszystkich tematów dotyczących sklepu, oraz odebrania statusu "Sprzedawca". Administracja może pozostawić wybrane wątki lub ich fragmenty jeżeli uzna, że znajdują się w nich istotne dla klientów informacje.
17. Administracja może odmówić przydzielenia statusu użytkownikowi który łamie postanowienia regulaminu przed otrzymaniem statusu "Sprzedawca", a także w sytuacjach gdy zgłoszenie budzi jakiekolwiek wątpliwości Administracji.
19. Użytkownicy ze statusem „Sprzedawca” nie mogą dokonywać transakcji sprzedaży za pomocą działu Kupię/Sprzedam, chyba że otrzymają pozwolenie moderatora na jednostkową sprzedaż prywatną. Pozwolenie jest wymagane każdorazowo dla nowego tematu.

§6 Recenzenci
1. Login recenzenta nie może być nazwą podmiotu produkującego elektroniczne inhalatory nikotyny, pojemniki zapasowe lub rekwizyty tytoniowe, nieróżniącą się od nazwy elektronicznych inhalatorów nikotyny, pojemników zapasowych, rekwizytów tytoniowych. Login recenzenta zostanie oznaczony kolorem fioletowym.
2. Każda osoba chcąca posiadać status Recenzenta i za pośrednictwem forum dzielić się z pozostałymi użytkownikami swoimi recenzjami produktów zobowiązana jest zgłosić się do Administratora lub Moderatora i czekać na przyznanie odpowiedniego statusu.
3. Zabronione jest podawanie nieprawdziwych i wprowadzających w błąd informacji na temat recenzowanych produktów.
4. Recenzenci nie mogą udzielać porad co do zakupu płynów, podzespołów, jak i samych urządzeń.
5. Recenzenci objęci są całkowitym zakazem wypowiedzi w wątkach Sprzedawców.
6. W sytuacji gdy Recenzent łamie postanowienia Regulaminu lub wykazuje się brakiem aktywności dłuższym niż 3 miesiące, administracja rezerwuje sobie prawo do odebrania statusu "Recenzent".
7. Administracja może odmówić przydzielenia statusu użytkownikowi który łamie postanowienia regulaminu przed otrzymaniem statusu "Recenzent", a także w sytuacjach gdy zgłoszenie budzi jakiekolwiek wątpliwości Administracji.

§7 Dział Kupię/Sprzedam (Bazar)
1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin Bazaru) określa zasady korzystania z działu Kupię/Sprzedam na forum e-papierosy-forum.pl
2. Forum e-papierosy-forum.pl nie jest sklepem internetowym (domem sprzedaży wysyłkowej) i nie czerpie korzyści z działu Kupię/Sprzedam (dalej: Bazar).
3. Forum e-papierosy-forum.pl nie jest stroną transakcji i nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie transakcji przez strony, wszystkie kwestie sporne użytkownicy zobowiązani są rozstrzygnąć między sobą z wykorzystaniem odpowiednich norm prawnych.
4. Forum e-papierosy-forum.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych produktów, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez użytkowników, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji.
5. Forum e-papierosy-forum.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak zainteresowania ofertą, oraz realizację obowiązków użytkowników
dotyczących rękojmi i gwarancji przedmiotów oferty.
6. Bazar jest przeznaczony wyłącznie dla indywidualnych, aktywnych użytkowników forum i służy wyłącznie okazjonalnej sprzedaży jednostkowej.
7. Aktywna sprzedaż jest możliwa jedynie przez zweryfikowanych, aktywnych użytkowników forum.
8. Weryfikacja następuje na wniosek użytkownika wysłany do moderatora lub administratora forum za pośrednictwem prywatnej wiadomości. Wystąpienie z takim wnioskiem oznacza akceptację Regulaminu Bazaru.
9. Aby przejść weryfikację użytkownik powinien posiadać: co najmniej 3-miesięczny staż na forum, 50 napisanych własnoręcznie merytorycznych postów (wg. wskazań licznika postów) oraz nieposzlakowaną opinię na forum. Weryfikacja następuje w czasie dogodnym dla administracji a wnioskujący nie ma wpływu na termin w jakim zostanie zrealizowana. W szczególnych przypadkach Administracja może zmienić kryteria weryfikacji.
10. Administracja zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania uprawnień sprzedaży użytkownikowi, jeżeli jego kandydatura budzi jakiekolwiek wątpliwości. Administracja nie ma obowiązku powiadamiania co było przyczyną odmowy przyznania uprawnień do Bazaru.
11. Administracja zastrzega sobie prawo do odebrania uprawnień sprzedaży użytkownikowi, jeżeli jego działalność budzi jakiekolwiek wątpliwości. Administracja nie ma obowiązku powiadamiania o odebraniu uprawnień do Bazaru oraz o przyczynach takiej decyzji.
12. Użytkownicy sprzedający, kupujący i wymieniający towary za pomocą Bazaru są odpowiedzialni między sobą za cały przebieg transakcji.
13. Ogłoszenia w Bazarze powinny w szczególności dotyczyć towarów związanych z tematyką forum. Administracja dopuszcza możliwość
opublikowania oferty dotyczącej przedmiotów nie związanych bezpośrednio z tematyką forum, jednak takie ogłoszenia mogą zostać usunięte bez podania przyczyny.
14. Zakazuje się sprzedaży dóbr niematerialnych takich jak: konta w serwisach, sklepach i portalach; miejsc na listach kolejkowych, kuponów rabatowych jak i innych wartości niematerialnych.
15. Zakazuje się umieszczania ofert z towarami, którymi obrót jest niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub narusza uprawnienia osób trzecich. Przez dodanie ogłoszenia sprzedający oświadcza, że zbycie opisywanego przedmiotu nie narusza przepisów obowiązującego prawa ani praw osób trzecich.
16. Sprzedający jest odpowiedzialny za publikowane treści (w szczególności zdjęcia) i zapewnia, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem, a ich publikacja nie narusza praw CK Regulaminu, oraz praw osób trzecich w tym praw autorskich.
17. Tytuł ogłoszenia musi zawierać nazwę handlową sprzedawanego towaru, lub gdy to niemożliwe, opis sprzedawanego przedmiotu (lub przedmiotów).
18. Wszystkie oferty powinny zawierać cenę zbywanego przedmiotu (lub przedmiotów).
19. Jeżeli w dziale Bazaru znajduje się przyklejony temat ze wzorem oferty, sprzedający jest zobowiązany z niego skorzystać.
20. Oferty niezgodne z Regulaminem Bazaru lub wzorem oferty będą usuwane bez powiadomienia. Administracja zastrzega sobie prawo usunięcia z Bazaru każdej oferty bez podania przyczyny.
21. Sprzedający jest zobowiązany do rzetelnego opisania stanu zbywanych przedmiotów. Opis nie może budzić wątpliwości co do stanu przedmiotu, jego pochodzenia oraz producenta (marki). Zakazane jest przez to zarówno świadome jak i nieświadome wprowadzanie kupujących w błąd.
22. Sprzedawca jest zobowiązany do udzielenia gwarancji rozruchowej na zbywany sprzęt, chyba że treść oferty wyraźnie wskazuje że sprzedawany sprzęt jest uszkodzony. Gwarancja rozruchowa nie może być krótsza niż 2 dni od daty zakupu. Brak zgłoszenia w tym czasie rozumie się jako przyjęcie towaru bez zastrzeżeń. Sprzedającemu przysługuje prawo wydłużenia udzielanej gwarancji wg. własnego uznania.
23. Wszelkie szczegóły transakcji powinny być ustalane wyłącznie poprzez system prywatnych wiadomości.
24. Jakiekolwiek dyskusje nie związane bezpośrednio ze składaniem ofert są stanowczo zakazane.
25. Sprzedający ma prawo do podbicia tematu, nie częściej jednak niż co 48 godzin. Zakazane jest również dodawanie nowych postów tak długo jak istnieje możliwość edycji poprzedniego (48h).
26. Zakazane jest jednoczesne wystawianie ofert w dziale Kupię/Sprzedam (Bazar) i na portalach aukcyjnych lub innych forach, oraz jednoczesnego wystawiania tych samych przedmiotów w różnych podforach działu Kupię/Sprzedam (Bazar).
27. Sprzedającemu przysługuje prawo do zmiany oferty jak również jej odwołania do momentu gdy nie została jeszcze złożona żadna oferta zakupu.
28. Sprzedający ma prawo do odrzucenia transakcji jeżeli z uzasadnionych przyczyn, kupujący nie budzi zaufania sprzedającego (duża ilość negatywnych opinii etc). Tak samo kupujący ma prawo do zaniechania transakcji jeżeli z uzasadnionych przyczyn, sprzedający nie budzi zaufania kupującego (np.: długi czas oczekiwania na odpowiedzi sprzedającego [powyżej 72h]).
29. W przypadku licytacji z ceną minimalną musi ona być zawarta w pierwszym poście lub wysłana do moderatora odpowiedzialnego za Bazar, nick moderatora do którego cena została przesłana musi zostać wskazany w poście. Jeżeli w wyniku licytacji nie zostanie osiągnięta cena minimalna sprzedający może postanowić o nieuznaniu złożonych ofert.
30. Postąpienie podanie w licytacji jest jego minimalną kwotą, sprzedający może postanowić o nieuznaniu złożonej oferty gdy wartość postąpienia jest niższa. Licytujący ma prawo do postąpienie o kwotę równą postąpieniu lub kwotę dowolnie wyższą.
31. Opinie na temat sprzedających i kupujących (w związku z przeprowadzoną transakcją) użytkownicy mogą zamieszczać jedynie w wydzielonym do tego dziale ‘Opinie’.
32. Użytkownicy którzy nie wywiązali się z transakcji, lub wywiązali się z niej w sposób niewłaściwy (towar niezgodny z opisem, rażące zaniedbania) tracą całkowicie i bezterminowo dostęp do Bazaru. Niewywiązywanie się z transakcji może skutkować również czasową lub trwałą blokadą dostępu do forum.
33. Użytkownik który wystawia na sprzedaż towary użytkownika objętego blokadą lub też który kupuje w imieniu takiego użytkownika, również zostaje pozbawiony dostępu do Bazaru.
34. Bazar (z wyjątkiem poddziału 'Opinie' i 'Oferty stałe') jest czyszczony automatycznie. Tematy w których nie pojawiła się nowa odpowiedź przez 30 dni są całkowicie usuwane i niemożliwe jest ich odzyskanie. Wszystkie transakcje sporne których przebieg musi zostać utrwalony muszą zostać zgłoszone nie później niż na 5 dni przed automatycznym usunięciem.
35. Z racji automatycznego czyszczenia Bazaru tematy nie są usuwane czy też zamykane na prośbę użytkownika.
36. Osoby korzystające z narzędzi ukrywających tożsamość otrzymują bezwzględny zakaz korzystania z Bazaru.

§8 Zasady korzystania z ShoutBoxa
1. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z ShoutBoxa zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
2. Użytkownicy zobowiązani są do powstrzymania się od:
- rozpowszechniania wulgaryzmów, treści obraźliwych, obscenicznych lub naruszających powszechnie uznawane zasady etyczne i zasady kultury osobiste
- rozpowszechniania treści naruszających dobra osobiste osób trzecich lub zagrażających naruszeniem takich dóbr osobistych
- rozpowszechniania danych informatycznych zawierających oprogramowanie określane jako wirusy komputerowe i podobne
- umieszczania treści atakujących, prowokujących, obrażających i naruszających godność osobistą innych użytkowników
- podejmowania działań spełniających znamiona przestępstwa lub zachęcających do popełniania przestępstw
- propagowania przemocy, agresji - wzywania do nienawiści rasowej, wyznaniowej lub etnicznej-
- propagowania alkoholu, środków odurzających, narkotyków oraz pornografii
3. Złamanie któregokolwiek z punktów regulaminu wiąże się z ostrzeżeniem lub częściową bądź też całkowitą blokadą dostępu do ShoutBoxa ub częściową, bądź też całkowitą blokadą dostępu do Forum.

§9 Prawa autorskie
1. Użytkownicy są zobowiązani do rozpowszechniania za pośrednictwem Forum wyłącznie treści własnego autorstwa. W przypadku posłużenia się utworami lub wypowiedziami innych osób, Użytkownicy zobligowani są do jednoznacznego wskazania cytatu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ilekroć mowa jest o Utworze, rozumie się przez to każdą wypowiedź Użytkownika jego autorstwa zamieszczoną przez niego na Forum, którą można uznać za utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. W zamian za świadczenie usługi umożliwienia korzystania z Forum Użytkownik udziela CK prawa do korzystania z wypowiedzi umieszczonej na Forum na zasadzie niewyłącznej, nieodpłatnej licencji, z chwilą jej umieszczenia na Forum na wszelkich polach eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez ograniczenia: czasu, terytorium, nakładu, liczby emisji oraz zastrzega sobie prawo do wykorzystania wypowiedzi dla własnych celów reklamowych i promocyjnych, na wszelkiego rodzaju nośnikach. Użytkownikowi nie przysługuje prawo żądania zapłaty za wykorzystanie wypowiedzi. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez CK i podmioty z nim współpracujące wypowiedzi w ww. zakresie, w tym również do celów wewnętrznych, archiwalnych oraz szkoleniowych i zgadza się na publikację wypowiedzi podpisanych imieniem i nazwiskiem Użytkownika lub bez wskazania autorstwa Użytkownika, jak również do dokonania zmian, modyfikacji, w tym skrótów wypowiedzi i korzystania z tak zmienionej wypowiedzi w zakresie wskazanym powyżej.

§10 Postanowienia końcowe
1. Administratorem danych osobowych jest: CK Complex Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze (65-705) przy ulicy Naftowa 4 NIP 9291744080 REGON 080027815, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000237218, adres e-mail: info@ckcomplex.pl
2. Administrator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z polityką prywatności dostępną na stronie: http://www.e-papierosy-forum.pl/post1902837.html
4. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest prawo polskie.
5. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w dniu opublikowania na Forum. CK poinformuje Użytkowników o zmianie Regulaminu drogą elektroniczną.
6. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 12.02.2021r.
By admin
#1902865
Aktualizacja regulaminu: 21.08.2019
Jeżeli nie wyrażasz chęci zaakceptowania regulaminu to masz możliwość zgłoszenia rezygnacji z pobytu na forum - skontaktuj się z jednym z Administratorów.
By admin
#1905921
Aktualizacja regulaminu: 19.09.2019
Jeżeli nie wyrażasz chęci zaakceptowania regulaminu to masz możliwość zgłoszenia rezygnacji z pobytu na forum - skontaktuj się z jednym z Administratorów.
By admin
#1908486
Aktualizacja regulaminu: 22.10.2019
Jeżeli nie wyrażasz chęci zaakceptowania regulaminu to masz możliwość zgłoszenia rezygnacji z pobytu na forum - skontaktuj się z jednym z Administratorów.
Geekvape Wenax Q Pod

Cześć, mam taki problem, gdyż dzisiaj mój cartridg[…]

Co się dzieje z edymek.net?

Może ktoś wie, co się stało z edymkiem? To w tej c[…]

Źle rozrobiony liquid

Witam, Przychodzę z dziwnym problemem. Mieszałem […]

Centaurus q200

Cześć przychodzę z pytaniem czy ktoś wie jak mogę […]

UWAGA! Na blogu Starego Chemika BARDZO WAŻNE informacje! Dotyczą zdrowia i życia.