EPF
O e-paleniu w Polsce i za granicą
Awatar użytkownika
By pol
#1696806
W sprawach e-płynów (e-liquidy) trochę wiadomości jest

Przed >dniem zero< – kilka rad dla tych, którzy chcą się zaopatrzyć w zapasy na przyszłość

Zapisu ustawy stanowiące implementację DT wiemy/przypuszczamy, co ze sprzętu EIN będzie w obrocie.

To co kupiliśmy, lub jeszcze, zanim ograniczenia gatunkowo/jakościowe odnośnie sprzętu wejdą w życie, zdążymy kupić, będziemy mogli bez jakichkolwiek ograniczeń używać teraz i w przyszłości (oczywiście w miejscach gdzie nie ma/będzie zakazu używania EIN).

Mamy trzy dokumenty opisujące sprzęt e-papierosowy.

USTAWA z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych
wraz z tekstem ustawy, która jest nowelizowana LINK

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/2183

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/586


USTAWA z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

Zacznijmy od słowniczka z ustawy:

papieros elektroniczny – wyrób, który może być wykorzystywany do spożycia pary zawierającej nikotynę za pomocą ustnika, lub wszystkie elementy tego wyrobu, w tym kartridże, zbiorniki i urządzenia bez kartridża lub zbiornika; papierosy elektroniczne mogą być jednorazowego użytku albo wielokrotnego napełniania za pomocą pojemnika zapasowego lub zbiornika lub do wielokrotnego ładowania za pomocą kartridży jednorazowych;

pojemnik zapasowy – naczynie z płynem zawierającym nikotynę, który można wykorzystać do ponownego napełnienia papierosa elektronicznego;

palenie papierosów elektronicznych – spożycie pary zawierającej nikotynę, wydzielanej przez papieros elektroniczny;


Wypisy z ustawy:

Art. 7f. Zabrania się sprzedaży na odległość, w tym transgranicznej sprzedaży na odległość:
2) papierosów elektronicznych i pojemników zapasowych oraz ich części.”;

Art. 11c. 1. Papierosy elektroniczne lub pojemniki zapasowe powinny spełniać następujące wymagania:
1) płyn zawierający nikotynę powinien być umieszczony wyłącznie w specjalnie przeznaczonych do tego pojemnikach zapasowych, których pojemność nie może przekraczać 10 ml, a w przypadku papierosów elektronicznych jednorazowego użytku lub kartridży jednorazowych pojemność kartridży jednorazowych lub zbiorniczków nie może przekraczać 2 ml;
2) zawartość nikotyny w płynie nie może przekraczać 20 mg/ml;

6) nikotyna w papierosach elektronicznych powinna być dawkowana w jednolity sposób w normalnych warunkach użytkowania;

7) powinny być zabezpieczone przed dziećmi, powinny mieć zabezpieczenie uniemożliwiające ich przypadkowe otwarcie oraz zabezpieczenie przed rozbiciem i przeciekaniem oraz posiadać mechanizm zapewniający ponowne napełnianie bez wycieków.

2. Normy techniczne mechanizmów ponownego napełniania papierosów elektronicznych i pojemników zapasowych określa decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2016/586 z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie norm technicznych mechanizmu ponownego napełniania papierosów elektronicznych (Dz. Urz. UE L 101 z 16.04.2016, str. 15).

3. Na opakowaniu jednostkowym i opakowaniu zbiorczym papierosów elektronicznych i pojemników zapasowych powinien być zamieszczony wykaz wszystkich składników wyrobu w porządku malejącym według masy, zawartość nikotyny w wyrobie i jej ilość w przyjmowanej dawce, numer serii i ostrzeżenia dotyczące ochrony przed dziećmi oraz powinna być dołączona do opakowania jednostkowego papierosów elektronicznych i pojemników zapasowych ulotka z instrukcją w języku polskim.

Art. 11d. 1. Producent i importer papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych jest obowiązany do przekazywania Inspektorowi corocznego sprawozdania zawierającego:
2) informacje dotyczące preferencji różnych grup konsumentów, w tym ludzi młodych, osób niepalących i głównych grup osób aktualnie używających wyrobów;
3) informacje na temat form sprzedaży wyrobów;

4. Inspektor monitoruje rozwój rynku papierosów elektronicznych oraz rozwój rynku pojemników zapasowych, biorąc pod uwagę wszystkie dowody wskazujące, że stosowanie papierosów elektronicznych i pojemników zapasowych prowadzi do uzależnienia od nikotyny, a ostatecznie do spożycia wyrobów tytoniowych.

Art. 11f. 1. W przypadku gdy Inspektor stwierdzi lub ma uzasadnione powody do stwierdzenia, że określone papierosy elektroniczne lub pojemniki zapasowe albo dany rodzaj papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych mogą stanowić poważne zagrożenia dla zdrowia ludzkiego, wstrzymuje, w drodze decyzji, ich wytwarzanie lub wprowadzanie do obrotu lub nakazuje wycofanie z obrotu na czas niezbędny dla dokonania oceny przez Komisję Europejską.

2. O wydaniu decyzji, o której mowa w ust. 1, i podjętych w związku z tym działaniach Inspektor niezwłocznie informuje Komisję Europejską w celu dokonania oceny oraz właściwe organy innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

3. Po uzyskaniu oceny Komisji Europejskiej Inspektor niezwłocznie:
1) uchyla dotychczasową decyzję, o której mowa w ust. 1, w przypadku gdy Komisja Europejska uzna podjęte działania za nieuzasadnione, albo
2) wydaje decyzję o całkowitym wstrzymaniu wytwarzania lub wprowadzania do obrotu lub nakazuje wycofanie z obrotu określonych papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych albo danego rodzaju papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych, w przypadku gdy Komisja Europejska uzna podjęte działania za uzasadnione.

4. Inspektor podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji, o których mowa w ust. 1 i 3, przez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej nazwy lub rodzaju wyrobu oraz nazwy producenta lub importera.

5. Akty delegowane określają zakaz wprowadzania do obrotu określonych papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych lub danego rodzaju papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych.


Art. 7. W przypadku papierosów elektronicznych i pojemników zapasowych wprowadzonych do obrotu do dnia wejścia w życie ustawy zgłoszenie, o którym mowa w art. 11b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jest dokonywane w terminie 6 miesięcy od tego dnia.

Art. 8. 1. Wyroby tytoniowe wyprodukowane lub wprowadzone do obrotu oraz oznakowane zgodnie z dotychczasowymi przepisami przed dniem 28 lutego 2017 r., papierosy elektroniczne lub pojemniki zapasowe wyprodukowane lub dopuszczone do obrotu nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy oraz wyroby ziołowe do palenia wyprodukowane lub dopuszczone do obrotu przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, które nie spełniają wymagań ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mogą być wprowadzane do obrotu do dnia 20 maja 2017 r.

Tyle wypisów z ustawy nowelizującej ustawę.


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/586
Biorąc pod uwagę toksyczność zawierających nikotynę płynów stosowanych do papierosów elektronicznych i pojemników zapasowych, należy zapewnić, by papierosy elektroniczne mogły być napełniane w sposób minimalizujący ryzyko kontaktu takich płynów ze skórą i ich przypadkowego połknięcia.
Nakłada obowiązek zapewnienia, aby papierosy elektroniczne i pojemniki zapasowe posiadały mechanizm zapewniający ponowne napełnianie bez wycieków.


Wymagania dotyczące mechanizmu ponownego napełniania:
1. Państwa członkowskie zapewniają, aby papierosy elektroniczne wielokrotnego napełniania i pojemniki zapasowe były wprowadzane do obrotu tylko wtedy, gdy mechanizm napełniania papierosów elektronicznych spełnia jeden z następujących warunków:
a) wymaga korzystania z pojemnika zapasowego posiadającego bezpiecznie zamocowaną końcówkę o długości co najmniej 9 mm, która jest węższa od otworu w zbiorniku papierosa elektronicznego i pasuje do otworu takiego zbiornika, a także posiadającego mechanizm kontroli napływu, który w położeniu pionowym, tylko pod ciśnieniem atmosferycznym i w temperaturze 20 °C ± 5 °C, wydziela nie więcej niż 20 kropli płynu do napełniania na minutę;
b) działa przez system dokujący, który wydaje płyn do napełniania do zbiornika papierosa elektronicznego tylko wtedy, gdy papieros elektroniczny i pojemnik zapasowy są połączone.
2. Państwa członkowskie zapewniają, aby papierosy elektroniczne wielokrotnego napełniania i pojemniki zapasowe zawierały odpowiednie instrukcje dotyczące ponownego napełniania, w tym schematy, jako część instrukcji użytkowania wymaganej w art. 20 ust. 4 lit. a) ppkt (i) dyrektywy 2014/40/UE.

W przypadku papierosów elektronicznych wielokrotnego napełniania i pojemników zapasowych z mechanizmem ponownego napełniania rodzaju, o którym mowa w ust. 1 lit. a), w instrukcjach użytkowania podaje się szerokość końcówki lub szerokość otworu w zbiorniku w sposób umożliwiający klientom rozpoznanie zgodności pojemników zapasowych i papierosów elektronicznych.

W przypadku papierosów elektronicznych wielokrotnego napełniania i pojemników zapasowych z mechanizmem ponownego napełniania rodzaju, o którym mowa w ust. 1 lit. b), w instrukcjach użytkowania podaje się rodzaj systemu dokującego, z którym takie papierosy elektroniczne i pojemniki zapasowe są zgodne.


DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/2183
ustanawiająca wspólny format zgłaszania papierosów elektronicznych i pojemników zapasowych

(1) Dyrektywa 2014/40/UE stanowi, że producenci i importerzy papierosów elektronicznych i pojemników zapasowych przedkładają właściwym organom zainteresowanych państw członkowskich powiadomienie o każdym takim wyrobie, jaki mają zamiar wprowadzić do obrotu lub jaki już został wprowadzony do obrotu w dniu 20 maja 2016 r. Informacje te powinny być przekazywane sześć miesięcy przed planowanym wprowadzeniem do obrotu nowych lub znacznie modyfikowanych wyrobów. Należy określić format takiego zgłaszania


Przejdźmy do Załącznika
3. INFORMACJE O WYROBIE – PRZEKAZYWANIE I OPIS – CZĘŚĆ A
Wyrób_masa_e-płynu - Całkowita masa e-płynu w jednostce wyrobu w mg
Wyrób_objętość_e-płynu - Całkowita objętość e-płynu na jednostkę wyrobu w ml

6. KONSTRUKCJA WYROBU
E-papieros_opis - Opis wyrobu umożliwiający identyfikację wyrobu, w tym opis wszystkich elementów i poszczególnych części (komponenty/e-płyn).
E-papieros_płyn_objętość/pojemność - Objętość/pojemność w ml (dla urządzeń należy podać wielkość zbiornika, dla kartridży/kartomizerów lub pojemników zapasowych objętość rzeczywistą przy wprowadzaniu do obrotu)
E-papieros_stężenie_nikotyny - Stężenie nikotyny w mg/ml
E-papieros_bateria_rodzaj - Opis rodzaju baterii
E-papieros_bateria_rodzaj_pojemność - Wskazanie pojemności baterii w mAh
E-papieros_napięcie/moc_regulowane - Wskazanie, czy napięcie/moc e-papierosa można regulować
E-papieros_napięcie - Napięcie znamionowe e-papierosa, jeśli nie jest regulowane, a zalecane napięcie, jeśli jest regulowane.
E-papieros_napięcie_niskie_zakres - Najniższe napięcie, które można uzyskać
E-papieros_napięcie_wysokie_zakres - Najwyższe napięcie, które można uzyskać
E-papieros_moc - Znamionowa moc wyjściowa, jeśli nie jest regulowana, a moc zalecana, jeśli jest regulowana.
E-papieros_moc_niska_zakres - Najniższa moc, którą można uzyskać
E-papieros_moc_wysoka_zakres - Najwyższa moc, którą można uzyskać
E-papieros_przepływ_powietrza_ regulowany - Wskazanie, czy przepływ powietrza e-papierosa można regulować
E-papieros_nośnik_wymienny - Wskazanie, czy konsument może regulować-zmieniać-wymieniać nośnik płynu
E-papieros_mikroprocesor - Wskazanie, czy e-papieros zawiera mikroprocesor
E-papieros_uzwojenie_składu - Skład chemiczny drutu (uzwojenia) w atomizerze
E-papieros_nikotyna_dawka/absorpcja_plik - Opis metod pomiaru stosowanych do oceny stałego dawkowania i absorpcji nikotyny, w tym odniesienie do odpowiedniej zatwierdzonej normy, jeśli istnieje. Opis wyników oceny.
E-papieros_produkcja_plik - Opis ostatecznego procesu produkcji, w tym produkcji seryjnej
E-papieros_produkcja_zgodność - Deklaracja, że proces produkcji zapewnia zgodność z wymogami (w tym, choć nie wyłącznie, informacje na temat produkcji seryjnej).
E-papieros_jakość_bezpieczeństwo - Deklaracja, że producent i importer ponoszą pełną odpowiedzialność za jakość i bezpieczeństwo wyrobu, gdy jest on wprowadzony do obrotu i stosowany w zwykłych lub dających się racjonalnie przewidzieć warunkach.
E-papieros_otwieranie/ponowne_napełnianie_plik - Opis, w stosownych przypadkach, mechanizmu otwierania i ponownego napełniania.

W zgłoszeniu osobno wyszczególnione dla Sprawozdawczość dotycząca papierosów elektronicznych i Sprawozdawczość w dotycząca pojemników zapasowych.


Tyle akty prawne.


Jak to można teraz przełożyć na nasze?

Pojemniki zapasowe nie powinny sprawiać problemu. Opisane bardzo dokładnie.
- naczynie z płynem zawierającym nikotynę, który można wykorzystać do ponownego napełnienia papierosa elektronicznego;
- których pojemność nie może przekraczać 10 ml
Jednak małe schody się znajdą. Czy mamy w przepisach do czynienia z dwoma wersjami pojemników zapasowych? Jeżeli jest stwierdzenie "można wykorzystać do ponownego napełnienia papierosa elektronicznego", to czy zatem może być pojemnik zapasowy, który nie musi być wykorzystane do napełniania EIN?
Ten, który może być wykorzystany do ponownego napełniania papierosa elektronicznego musi spełniać przynajmniej jeden z warunków (na razie jeden warunek):
- wymaga korzystania z pojemnika zapasowego posiadającego bezpiecznie zamocowaną końcówkę o długości co najmniej 9 mm, która jest węższa od otworu w zbiorniku papierosa elektronicznego i pasuje do otworu takiego zbiornika, a także posiadającego mechanizm kontroli napływu, który w położeniu pionowym, tylko pod ciśnieniem atmosferycznym i w temperaturze 20 °C ± 5 °C, wydziela nie więcej niż 20 kropli płynu do napełniania na minutę;

Na razie tyle o pojemniku zapasowym.

Sprawa, która wzbudza najwięcej dyskusji - pojemność e-papierosa.
Co to jest e-papieros wg przytoczonych regulacji prawnych:
papieros elektroniczny – wyrób, który może być wykorzystywany do spożycia pary zawierającej nikotynę za pomocą ustnika, lub wszystkie elementy tego wyrobu, w tym kartridże, zbiorniki i urządzenia bez kartridża lub zbiornika; papierosy elektroniczne mogą być jednorazowego użytku albo wielokrotnego napełniania za pomocą pojemnika zapasowego lub zbiornika lub do wielokrotnego ładowania za pomocą kartridży jednorazowych;

Skomplikowany opis. Jednak informacje z DW trochę rozjaśniają sytuację.
Nieszczęsny zapis o ustniku zostawmy na razie na boku.
W opisie pól zgłoszenia określonego w DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/2183 można przyjąć założenie, że jednak istniej coś takiego jak atomizer.
Atomizer/parownik... tu już łatwiej do przeprowadzenia dalszej dedukcji.
Jednorazowe EIN i zatem jednorazowe parowniki zostawmy w spokoju dla innych rozważań.
Każdy parownik bez względu na konstrukcję musi posiadać element grzewczy i zbiornik na e-płyn.
Definicja EIN wspomina również o wszystkich elementach e-papierosa, w tym o urządzeniach bez kartridża lub bez zbiornika.

Jednak każdy EIN ma kartridż lub zbiornik (nawet dripper).
Zatem wg mnie zastrzeżenie "w przypadku papierosów elektronicznych jednorazowego użytku lub kartridży jednorazowych pojemność kartridży jednorazowych lub zbiorniczków nie może przekraczać 2 ml;"
po rozłożeniu na czynniki pierwsze:
pojemność nie może przekraczać
- w przypadku papierosów elektronicznych jednorazowego użytku;
- kartridży jednorazowych pojemność kartridży jednorazowych;
- zbiorniczków
nie może przekraczać 2 ml

Smutne i przykre, ale z tego rozbioru jak dla mnie zbiornik parownika również objęty jest tym nieszczęsnym ograniczeniem pojemności do 2ml.Co nam jeszcze z ciekawszych zapisów zostało?

Parowniki (kartridże/zbiorniki) powinny być zabezpieczone przed dziećmi, powinny mieć zabezpieczenie uniemożliwiające ich przypadkowe otwarcie oraz zabezpieczenie przed rozbiciem i przeciekaniem oraz posiadać mechanizm zapewniający ponowne napełnianie bez wycieków.

- Nakłada obowiązek zapewnienia, aby papierosy elektroniczne i pojemniki zapasowe posiadały mechanizm zapewniający ponowne napełnianie bez wycieków.

- nikotyna w papierosach elektronicznych powinna być dawkowana w jednolity sposób w normalnych warunkach użytkowania;


Został do omówienia ostatni wątek, który wynika wg mnie z zapisów ponownym napełnianiu (ewentualny drugi warunek z DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2016/586)
b) działa przez system dokujący, który wydaje płyn do napełniania do zbiornika papierosa elektronicznego tylko wtedy, gdy papieros elektroniczny i pojemnik zapasowy są połączone.

Rozumiem to tak,
np mamy kompletny EIN, w którym za parownik służy np dripper.
Może on samodzielnie działać.
Możemy jednak go rozbudować dodając "system dokujący", przez który możemy wstrzykiwać (uzupełniać) e-płyn do zbiornika parownika (np drippera) z dołączonego do EIN pojemnika zapasowego.

Jest to moja indywidualna interpretacja przepisów o EIN. Każdy ma prawo się z tym niezgadzać i mieć własną interpretację.

Wykładnie niebawem poznamy, gdy zacznie ustawa żyć własnym życiem.
Ostatnio zmieniony 06 sie 2016, 22:38 przez pol, łącznie zmieniany 1 raz.
Awatar użytkownika
By StaryChemik
#1696814
pol pisze:Jednak każdy EIN ma kartridż lub zbiornik (nawet dripper).
Zatem wg mnie zastrzeżenie "w przypadku papierosów elektronicznych jednorazowego użytku lub kartridży jednorazowych pojemność kartridży jednorazowych lub zbiorniczków nie może przekraczać 2 ml;"
po rozłożeniu na czynniki pierwsze:
pojemność nie może przekraczać
- w przypadku papierosów elektronicznych jednorazowego użytku;
- kartridży jednorazowych pojemność kartridży jednorazowych;
- zbiorniczków
nie może przekraczać 2 ml

Smutne i przykre, ale z tego rozbioru jak dla mnie zbiornik parownika również objęty jest tym nieszczęsnym ograniczeniem pojemności do 2ml.

Według mnie nie masz racji. Popatrz na to zdanie logicznie tak: jeśli A to B.
A więc - mamy e-fajka lub katridż jednorazowy - to jest A.
Nie może przekraczać 2 ml - to jest B.
Jeśli A nie jest spełnione, to nie trzeba spełniać B. Logicznie wiec nie dotyczy to żadnych parowników do wielokrotnego napełniania.

Pojęcie zbiorniczka dotyczy EIN jednorazowych, w których nie ma kartridża. Przecież właśnie takie można wszędzie kupić, prawda? Jednoczęściowe, nierozbieralne, nieładowalne. Mają coś, co w naszej nomenklaturze nazwalibyśmy pewnie kartomizerem. Ziorniczek wypełniony watą. I tyle.
Awatar użytkownika
By pol
#1696817
W zapisie jest "lub".
Nie ma tu spójnika ani "albo", ani "jeśli".
Czyli wg zasady mamy typ zdań współrzędnie złożonych. Przez użycie łącznika "lub" mamy zdania współrzędnie złożone rozłączne, a nie warunkowe.

Nie może tu być również użyty łącznik "i", bo wzajemne by się wykluczała wyliczanka.
Awatar użytkownika
By Deletor
#1696819
Ja powiem tak Pol idź do eSW i się zapytań czy będzie można kupić tanka 5ml po wejściu ustawy. Bo teraz nie masz kasy dopiero za 2 miesiące a do tego czasu pewnie już wejdzie w życie.
Oni dobrze wiedzą co będzie i jak będzie. Z moich informacji wynika że wszystko zostanie. Tylko te vype peny będą do 2ml ograniczone.

Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
Awatar użytkownika
By pol
#1696823
@ Deletor,
Wybacz, ale eSW/BAT nie jest dla mnie źródłem wykładni prawa.
Dodatkowo popełniłeś błąd w pytaniu. Nie po dniu wejścia ustawy w życie. Jest jeszcze okres ochronnym dla stacjonarnych sklepów na wprowadzenie do obrotu EIN nie spełniających norm wynikających z ustawy.
Ostatnio zmieniony 05 sie 2016, 22:43 przez pol, łącznie zmieniany 1 raz.
Awatar użytkownika
By StaryChemik
#1696824
Czekaj czekaj
w przypadku papierosów elektronicznych jednorazowego użytku lub kartridży jednorazowych <--- to jest A
pojemność kartridży jednorazowych lub zbiorniczków nie może przekraczać 2 ml;" <--- to jest B

I nie ma znaczenia żadne lub/albo/jeśli.

Pol, no naprawdę... nigdy nie widziałeś papierosa jednorazowego?
Awatar użytkownika
By pol
#1696837
@ StaryChemik

Widziałem jednorazówki. Mało tego używałem ich.

Ktoś się zapętlił w rozumieniu zapisu ustawy. Będzie dobrze jeśli to ja się mylę.
W rozumieniu zapisu ustawy przeszkadza nam przy pierwszym czytaniu nawyk z logiki matematycznej i to "lub" mamy głęboko wryte w czachę.

Jednak treść ustawy należy czytać nie z zasadami logiki matematycznej lecz z zasadami języka polskiego.

Zapis:
1) płyn zawierający nikotynę powinien być umieszczony wyłącznie w specjalnie przeznaczonych do tego pojemnikach zapasowych, których pojemność nie może przekraczać 10 ml, a w przypadku papierosów elektronicznych jednorazowego użytku lub kartridży jednorazowych pojemność kartridży jednorazowych lub zbiorniczków nie może przekraczać 2 ml;

należałoby zatem odczytać (tak to rozumiem)
1) płyn zawierający nikotynę powinien być umieszczony wyłącznie ... w przypadku papierosów elektronicznych jednorazowego użytku nie może przekraczać 2 ml;
lub
w przypadku kartridży jednorazowych pojemność kartridży jednorazowych nie może przekraczać 2 ml;
lub
w przypadku zbiorniczków nie może przekraczać 2 ml;

Edit:
Specjalnie zacytowałem w pierwszym poście wymogi "cycka" do napełniania:
- wymaga korzystania z pojemnika zapasowego posiadającego bezpiecznie zamocowaną końcówkę o długości co najmniej 9 mm, która jest węższa od otworu w zbiorniku papierosa elektronicznego i pasuje do otworu takiego zbiornika,
Czy e-papieros ma zbiornik, który można ponownie napełnić.
Awatar użytkownika
By neciu007
#1696843
Że tak wtrącę:
skoro wg języka polskiego to przeczytaj co jest przed "a w przypadku".

2ml jest po "a w przypadku (...) jednorazowego użytku"

10ml jest przed "a w przypadku"

czyli jeśli EIN nie jest jendorazowy to 10ml jest ok
Awatar użytkownika
By pol
#1696846
@ neciu007,

płyn zawierający nikotynę powinien być umieszczony wyłącznie w specjalnie przeznaczonych do tego pojemnikach zapasowych, których pojemność nie może przekraczać 10 ml,
Pojemnik zapasowy jest zdefiniowany w słowniczku ustawy.

Pojemnik zapasowy nie jest częścią składową e-papierosa. Może być połączony z e-papierosem przez system dokujący.
Awatar użytkownika
By SzamanDM
#1696847
Zgodnie z zasadami logiki i prostego mechanizmu
IF ... [OR/AND] ... THEN ...
zgadzam się ze StarymChemikiem. Pytanie brzmi czy urzędnik nie będzie raczej zgadzał się z @polem.
Awatar użytkownika
By neciu007
#1696848
@ pol,

owszem - nie jest częścią składową e-papierosa. W związku z tym, wg mnie (oczywiście), czytając powyższe - interpretuję: zbiornik, który jest częścią niejednorazowego EIN, a który napełniam z pojemnika zapasowego <=10ml, nie ma ograniczenia pojemności w cytowanych przepisach.
Awatar użytkownika
By Krasnal45
#1696849
pol pisze: w przypadku papierosów elektronicznych jednorazowego użytku lub kartridży jednorazowych pojemność kartridży jednorazowych lub zbiorniczków nie może przekraczać 2 ml;

To zdanie interpretujesz w ten sposób:
w przypadku papierosów elektronicznych jednorazowego użytku lub kartridży jednorazowych pojemność kartridży jednorazowych lub zbiorniczków w parownikach wielokrotnego użytku nie może przekraczać 2 ml;

Czy to na pewno dobra interpretacja?
A może bardziej należy trzymać się tego?
w przypadku papierosów elektronicznych jednorazowego użytku lub kartridży jednorazowych pojemność kartridży jednorazowych lub zbiorniczków nie może przekraczać 2 ml;
Awatar użytkownika
By pol
#1696852
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" ( Dz. u. z 2002 r. Nr 100, poz. 908 )
§ 7. "Zdania w ustawie redaguje się zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami składni języka polskiego, unikając zdań wielokrotnie złożonych".


Czy jest na sali polonista?

@ Krasnal45,
Wybiórczo traktujesz "lub", tak aby dopasować do chęci....


Jeszcze raz, chciałbym nie mieć racji w interpretacji, którą przedstawiłem
Ostatnio zmieniony 05 sie 2016, 23:16 przez pol, łącznie zmieniany 1 raz.
Awatar użytkownika
By neciu007
#1696853
@ Krasnal45,
przychylam się do Twojej interpretacji, żywiąc jednak obawy @ SzamanDM

-- [scalono] 05 sie 2016, 23:15 --

@ pol, siostrę mam polonistkę, ale nie będę budzić o tej godzinie ;)
Awatar użytkownika
By Krasnal45
#1696854
Ja tu jednak widzę uchylona furtkę.

§ 7. "Zdania w ustawie redaguje się zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami składni języka polskiego, unikając zdań wielokrotnie złożonych".

Więc tu powinien być przecinek:
w przypadku papierosów elektronicznych jednorazowego użytku lub kartridży jednorazowych, pojemność kartridży jednorazowych lub zbiorniczków nie może przekraczać 2 ml;
Ostatnio zmieniony 05 sie 2016, 23:24 przez Krasnal45, łącznie zmieniany 1 raz.
Awatar użytkownika
By pol
#1696855
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/2183
6. KONSTRUKCJA WYROBU
E-papieros_opis - Opis wyrobu umożliwiający identyfikację wyrobu, w tym opis wszystkich elementów i poszczególnych części (komponenty/e-płyn).
E-papieros_płyn_objętość/pojemność - Objętość/pojemność w ml (dla urządzeń należy podać wielkość zbiornika, dla kartridży/kartomizerów lub pojemników zapasowych objętość rzeczywistą przy wprowadzaniu do obrotu)


To o którym zbiorniku tu mowa? Wyłącznie w jednorazówkach?

@ Krasnal45,
Nie tylko Ty marzysz o tym przecinku, ale go tam niestety nie ma.
Ostatnio zmieniony 05 sie 2016, 23:26 przez pol, łącznie zmieniany 1 raz.
Awatar użytkownika
By pol
#1696861
Krasnal45 pisze:Podoba mi się Twój sposób prostowania nas :mrgreen:

Mnie mniej. Naprawdę nie chciałbym mieć racji w tym zakresie.

Chcę nie mieć racji z tym ograniczeniem pojemności w zbiornikach parowników do ponownego napełniania.
Awatar użytkownika
By Wapujemy
#1696867
@Pol
to może rozkmiń tę kwestię bo dociekanie co będzie wolno a czego nie uzależnione jest także od praw rynku jak opisuję poniżej:

- producent produktu X robi prototyp
- wysyła go do swoich dystrybutorów aby zbadali/zgłosili/dokonali całej procedury w każdym kraju UE osobno.
- niewiadomym jest czas badania/przygotowania papierologii do zgłoszenia, mniemam, że kilka miesięcy
- produkt po X czasu jest gotowy do zgłoszenia
- sprzedawca od tego czasu czeka pół roku aby móc go sprzedawać, warunek, że w tych 6 miesiącach produkt zostanie zaakceptowany i zgłoszenie zostanie pozytywnie rozpatrzone inaczej cała procedura od nowa ... ??
- producent zaczyna produkcję staroci? o której już zapomniał że wymyślił albo już zaprzestał produkcji bo robi n-ty nowy model? Czy czeka w blokach z produkcją pół roku? Bo albo robi nowe modele i cały czas zatrudnia ludzi i handluje albo wraca do produkcji staroci dając ludziom sześciomiesięczny urlop i opłaca wszystkie koszty związane z istnieniem firmy przez ten czas. Okazuje się jednak, że w tym czasie zbankrutował czekając a Ty masz zgłoszony produkt, którego już nie ma na rynku.

Jak by nie patrzeć to wszystko będzie musiało być postawione na głowie lub producenci będą musieli zadeklarować w jakiś magiczny sposób, że będą robić to co dystrybutorzy wybrali do zgłoszenia i klepać już ten jeden model do usr...j śmierci wiedząc, ze wprowadzenie nowego to czas powyżej 6 miesięcy.
Takie rzeczy będzie mogła robić tylko taka firma, która produkuje i sprzedaje jednocześnie. Chyba jest taka ... nieprawdaż?

Zmiany w EIN będą tak daleko posunięte, że nawet ciężko mi sobie wyobrazić co będzie na półkach po 20 maja przyszłego roku. Jeśli na przykład taki Evic, który został zgłoszony, czas odczekany a jego produkcja się już zakończyła to co? Dziura w handlu na >6 miesięcy?

Czy znasz jakąkolwiek firmę, która zadeklarowała zajęcie się zgłoszeniem wielu produktów typu parowniki/zasilania i ogłosiła to aby rozpowszechniać EIN na skalę ogólnopolską i aby wykorzystać potencjał już istniejących setek punktów sprzedaży no i ma taką gwarancję producenta, zę będzie to robił przez najbliższe lata?
Kto się tym zajmie? Jedna firma bazująca na kilkunastu sklepach w Polsce? Pamiętaj, na to aby było cokolwiek na rynku, zgłoszenie trzeba zrobić po atestach/badaniach najpóźniej do 20 listopada br. a na to będzie czas od wejscia ustawy do tej daty, czyli ok 2.5 miesiąca.
Ja żadnej oferty nie dostałem. Produktów Vype nie kupię bo to jest sprzedawane tylko w ich sieci dytrybucyjno-frenchajzingowej.

Cała dyskusja o tym co będzie wolno, czy parowniki mogą mieć 2ml czy więcej, czy zasilania typu takiego czy innego będą dozwolone opiera się na powyższym.
Co do liquidów, to pewnie będą, sprzęt moim zdaniem trafi szlag w tej formie jak to mamy dzisiaj. Za rok może dwa nie będzie go do czego wlać, chyba że do tego co kupimy przed 20 maja.

Witam, od krótkiego okresu czasu stałem się szczęś[…]

Problem z uruchomieniem, volish.

Witam. Od kilku dni mam problem ze swoim volishem […]

Urodziny !!!

"Zobacz no, zobacz no, czyje, czyje urodziny[…]

Atomizer RBA do Istick Pico

Cześć. Ostatnio kupiłem Isticka Pico i rozglądam s[…]