EPF
Regulamin, pierwsze kroki i informacje o elektronicznych papierosach zebrane w jednym miejscu.
Zanim zapytasz kliknij i poczytaj
By admin
#207250
REGULAMIN FORUM
§1 Postanowienia ogólne


1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną umożliwiającej zamieszczanie postów/komentarzy o tematyce związanej z e-papierosami na portalu http://www.e-papierosy-forum.pl (dalej: Forum).
2. Usługa, o której mowa w Regulaminie, jest świadczona przez VCP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przeźmierowie (62-081) przy ulicy Rynkowej 73B/32 NIP 7811941800 REGON 366543702, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000662234 (dalej: VCP).
3. Usługa polega na umożliwieniu publikowania i rozpowszechniania za pośrednictwem Forum komentarzy, opinii, pytań, informacji i innych danych, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie.
4. Z Forum mogą korzystać jedynie osoby pełnoletnie, które dokonają rejestracji (dalej: Użytkownicy, Użytkownik).
5. Użytkownicy decydujący się na korzystanie z Forum, dokonując wpisów, automatycznie akceptują warunki określone w Regulaminie i zobowiązują się do ich przestrzegania.
6. VCP ma prawo do uniemożliwienia Użytkownikowi korzystania z Forum w dowolnym momencie - szczególnie ze względów technicznych lub wskutek naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu.
7. VCP nie ma obowiązku rozpowszechniać za pośrednictwem Forum wypowiedzi, treści i danych dostarczanych przez Użytkownika. VCP zachowuje prawo do zaprzestania rozpowszechniania wszystkich lub tylko wybranych wypowiedzi, treści i danych upublicznionych przez Użytkownika za pośrednictwem Forum i uniemożliwienia dostępu do tych wypowiedzi, treści i danych innym Użytkownikom.
8. VCP zastrzega sobie prawo moderowania i administrowania Forum oraz ewentualnego redagowania treści wpisów i komentarzy.
9. Użytkownik korzystający z Forum nie może mieć z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń finansowych wobec kogokolwiek.
10. Użytkownik ma prawo zaprzestania korzystania z Forum w każdym czasie, co jednak nie pozbawia VCP prawa do korzystania z wypowiedzi, treści i danych uprzednio dostarczonych i rozpowszechnionych przez Użytkownika za pośrednictwem Forum.
11. VCP nie odpowiada za treść wypowiedzi publikowanych na Forum.
12. Każdy z Użytkowników ponosi wyłączną i osobistą odpowiedzialność wobec VCP i osób trzecich za zamieszczenie na Forum wypowiedzi naruszającej przepisy prawa lub zasady wynikające z Regulaminu.

§2 Administrowanie Forum
1. Administratorem Forum jest VCP.
2. Moderator Forum, którego obowiązkiem jest pilnowanie porządku oraz przestrzegania Regulaminu ma prawo zamykać, otwierać wątki, dzielić, przenosić, usuwać, a także edytować wpisy nie ingerując jednak w ich podstawową treść.
3. W sytuacji gdy wpis lub wątek jest niezgodny z regulaminem Forum lub z jakichkolwiek innych przyczyn nie powinien znajdować się na Forum administrator lub moderator ma prawo usunąć go bez podania przyczyny.
4. W sytuacji nieprzestrzegania regulaminu Forum przez Użytkownika moderator ma prawo:
a. upomnieć Użytkownika,
b. przyznać mu ostrzeżenie,
c. czasowo lub trwale zablokować dostęp do Forum - decyzja o trwałej lub czasowej blokadzie dostępu do Forum musi zostać uzasadniona.
5. Trzecie z kolei ostrzeżenie jest równoznaczne z zablokowaniem Użytkownikowi dostępu do Forum, zaś czas trwania blokady uzależniony jest od stopnia przewinienia.
6. Użytkownik ma prawo w ciągu 5 dni zwrócić się do administratora Forum z odwołaniem od decyzji moderatora. Decyzja administratora jest ostateczna i nieodwołalna.
7. Zabrania się edycji oraz usuwania uwag moderatora, jak również usuwania całej wiadomości zawierającej adnotację moderatora.
8. Administrator oraz moderator korzystają z czerwonego koloru czcionki, który nie może być stosowany przez innych Użytkowników.
9. Administrator oraz moderator nie odpowiadają za ewentualne szkody powstałe przez zły zapis, czy też odczyt wpisów dokonywanych przez Użytkowników, przerwy techniczne czy też utratę wpisów i wiadomości.

§3 Zasady korzystania z Forum
1. Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Forum zgodnie z postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa.
2. Użytkownicy zobowiązani są do powstrzymania się od rozpowszechniania za pośrednictwem Forum wszelkich treści o charakterze bezprawnym.
3. Zabrania się dokonywania za pośrednictwem Forum jakichkolwiek działań naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa. W szczególności niedozwolone jest wykorzystywanie Forum do:
a. rozpowszechniania treści naruszających dobra osobiste osób trzecich lub zagrażających naruszeniem takich dóbr osobistych;
b. podejmowania działań spełniających znamiona przestępstwa lub zachęcających do popełniania przestępstw (w tym zniesławienia lub pomówienia);
c. wzywania do nienawiści rasowej, wyznaniowej lub etnicznej;
d. propagowania przemocy i agresji;
e. propagowania alkoholu, środków odurzających, narkotyków oraz pornografii;
f. umieszczania linków do prywatnych stron www;
g. umieszczania treści przesyłanych na zasadzie łańcuszka;
h. rozpowszechniania danych teleadresowych;
i. rozpowszechniania danych informatycznych zawierających oprogramowanie określane jako wirusy komputerowe i podobne;
j. rozpowszechniania treści naruszających zasady współżycia społecznego;
k. umieszczania treści atakujących, prowokujących, obrażających i naruszających godność osobistą innych użytkowników;
l. rozpowszechniania wulgaryzmów, treści obraźliwych, obscenicznych lub naruszających powszechnie uznawane zasady etyczne i zasady kultury osobistej.
4. Z wyjątkiem wyznaczonych działów na Forum należy używać języka polskiego oraz poprawnie stosować jego zasady. Niedozwolone jest nadużywanie pisania wielkimi literami oraz powiększoną czcionką.
5. Zabrania się wykorzystywania forum do reklamowania czegokolwiek bez zgody VCP.
6. Zabrania się wszelkich form publicznego zachęcania do nabywania elektronicznych inhalatorów nikotyny, wyrobów tytoniowych oraz ich użytkowania.
7. Zabrania się publicznego zachęcania do nabywania: elektronicznych inhalatorów nikotyny, pojemników zapasowych, rekwizytów tytoniowych, w jakiejkolwiek formie.
8. Zabrania się dyskutowania na temat używania elektronicznych inhalatorów nikotyny do celów innych niż jest przeznaczony, w szczególności stosowania w nim środków odurzających, alkoholu i tym podobnych.
9. Zabrania się rozpowszechniania komunikatów, wizerunków marek elektronicznych inhalatorów nikotyny, pojemników zapasowych, rekwizytów tytoniowych lub symboli z nimi związanych,
10. Zabrania się rozpowszechniania nazw lub symboli graficznych podmiotów produkujących wyroby tytoniowe, papierosy elektroniczne, pojemniki zapasowe lub rekwizyty tytoniowe, nieróżniących się od nazw i symboli graficznych wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych, rekwizytów tytoniowych lub symboli z nimi związanych.
11. Zabrania się wprowadzania w błąd co do poziomu uprawnień, członkostwa w grupach oraz sprawowanych na forum funkcji.
12. Użytkownicy zobligowani są do publikowania na Forum wyłącznie treści zgodnych z tematyką Forum. Zakazane jest publikowanie w poszczególnych wątkach dyskusyjnych treści niezwiązanych z tematem dyskusji.
13. Zabrania się publikacji tych samych treści więcej niż raz i powtarzania ich w różnych miejscach Forum. VCP ma prawo usuwania powtórzeń w dowolnym momencie.
14. Przed założeniem nowego wątku należy przeszukać Forum i upewnić się czy na podobne tematy nie ma już dyskusji w innych wątkach. Tworzenie dwóch lub więcej takich samych lub bardzo podobnych tematów jest niedozwolone.
15. Zabrania się pisania swoich postów jeden pod drugim tak długo jak istnieje możliwość edycji poprzedniego postu.
16. Tytuł wątku musi wskazywać na temat dyskusji w nim zawarty.
17. Kopiowanie i powielanie wpisów, zdjęć, wiadomości spoza Forum bez zgody autora lub podania źródła jest zabronione. W obrębie forum dopuszcza się cytowanie bez konieczności uzyskania zgody, z oznaczeniem jednak pierwotnego autora cytowanej treści.
18. Niedopuszczalne jest publikowanie za pośrednictwem Forum pytań lub zagadnień wraz z żądaniem przesłania odpowiedzi na indywidualny adres poczty elektronicznej lub za pomocą innego kanału porozumiewania się na odległość. Forum przeznaczone jest do otwartej wymiany informacji, dostępnej publicznie dla wszystkich Użytkowników. Wszystkie tematy prywatne lub skierowane do określonego Użytkownika powinny być kierowane poprzez prywatną wiadomość (PW).
19. Użytkownik ma prawo żądać całkowitego usunięcia konta i związanych z nim danych, jednakże nie może żądać równoczesnego usunięcia wpisów będących integralną częścią dyskusji chyba że stanowią ono dzieło w myśl ustawy z dnia z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
20. Złamanie któregokolwiek z punktów regulaminu wiąże się z ostrzeżeniem lub częściową, bądź też całkowitą blokadą dostępu do Forum w zależności od skali przewinienia.
21. Dopuszcza się tworzenie Regulaminów Działów oraz Regulaminów Statusów przyznawanych Użytkownikom na Forum zawierających dodatkowe szczegółowe regulacje obowiązujące w Działach których dotyczą oraz Statusów których dotyczą.
22. Interpretacja zapisów Regulaminu należy do Moderatora.
23. W kwestiach nie uregulowanych Regulaminem, Regulaminami Działów oraz Regulaminami Statusów decyzja w kwestiach spornych należy do Moderatora.

§4 Rejestracja
1. Aktywne uczestnictwo w dyskusjach na forum wymaga rejestracji - założenia konta i zaakceptowania Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
2. Podczas rejestracji Użytkownik deklaruje, że jest osobą pełnoletnią oraz zapoznał się z regulaminem Forum.
3. Aktywacja Konta następuje po utworzeniu hasła i wskazaniu adresu e-mail przez Użytkownika. Po dokonaniu powyższych czynności VCP na podany przez Użytkownika adres e-mail wysyła wiadomość z linkiem aktywacyjnym oraz wymagane prawem informacje.
4. Utworzenie Konta jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a VCP w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
5. Użytkownik może posiadać na Forum tylko jedno konto. Używanie wielu kont przez jednego Użytkownika jest zabronione.
6. Używanie tymczasowych adresów email do tworzenia Konta jest zabronione.
7. Świadczenie usług przez VCP w ramach Konta ma charakter bezterminowy.
8. Zabronione jest udostępnianie swojego konta osobom trzecim.
9. Niedozwolone jest używanie do rejestracji nazw uznanych powszechnie jako słowa obraźliwe czy wulgarne.
10. W sytuacji gdy Użytkownik, który zażądał usunięcia konta rejestruje się ponownie Administrator zastrzega sobie prawo do blokady nowego konta, jeżeli ponowna rejestracja budzi jakiekolwiek wątpliwości.
11. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć Konto rozwiązując w ten sposób umowę z VCP poprzez wybranie odpowiedniej opcji lub poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej na adres: administrator@e-papierosy-forum.pl

§5 Sprzedawcy
1. Konta "Sprzedawca" służą do utrzymywania kontaktów firm z klientami, w tym zbierania informacji o wszystkich podejrzewanych i niepożądanych dla zdrowia ludzkiego działaniach wyrobów oferowanych przez firmę "Sprzedawcy".
2. Login sprzedawcy nie może być nazwą podmiotu produkującego elektroniczne inhalatory nikotyny, pojemniki zapasowe lub rekwizyty tytoniowe, nieróżniącą się od nazwy elektronicznych inhalatorów nikotyny, pojemników zapasowych, rekwizytów tytoniowych. Login sprzedawcy zostanie oznaczony kolorem niebieskim.
3. Każda firma chcąca za pośrednictwem forum utrzymywać kontakt z klientami zobowiązana jest zgłosić się do Administratora lub Moderatora i czekać na przyznanie odpowiedniego statusu.
4. Sygnatura (podpis) sklepu, może zawierać maksymalnie 4 linijki tekstu, stosowanie grafik jest zabronione.
5. Zabronione jest podawanie nieprawdziwych i wprowadzających w błąd informacji na temat sprzedawanych produktów.
6. Sprzedawcy nie mogą reklamować swoich produktów w tym także wdawać się w dyskusje na temat oferowanych przez siebie produktów poza wyznaczonym działem "Sprzedawcy".
7. Sprzedawcy nie mogą udzielać porad co do zakupu płynów, podzespołów, jak i samych urządzeń poza wyznaczonym działem "Sprzedawcy".
8. Sprzedawcy objęci są całkowitym zakazem wypowiedzi w wątkach konkurencji.
9. Sprzedawca w razie ataku ze strony innego sprzedawcy zobowiązany jest zgłosić to do Administracji i pod żadnym warunkiem nie wdawać się w dyskusje na forum.
10. W przypadku prowadzenia większej ilości sklepów Sprzedawca może posiadać więcej niż jedno konto - po jednym dla każdego sklepu.
11. Użytkownicy zatrudnieni w sklepach Sprzedawcy mogą posiadać własne konto na forum, jednakże musi one zostać zgłoszone administracji. Użytkowników będących pracownikami Sprzedawcy obowiązują te same zakazy co Sprzedawców. Dodatkowo zabrania się reklamowania w jakikolwiek sposób wyrobów oferowanych przez Sprzedawcę.
12. Sprzedawcy który łamie regulamin celowo bądź z braku jego znajomości grozi zablokowanie wszystkich kont na forum jednocześnie.
13. Trzecie ostrzeżenie przyznane Sprzedawcy (łącznie dla wszystkich kont) równoznaczne jest z zablokowaniem dostępu do forum dla wszystkich kont na forum jednocześnie, czas trwania blokady uzależniony jest od stopnia przewinienia.
14. Sprzedawca w dziale "Sklepy Stacjonarne" może utworzyć 1 temat na 1 sklep i w tym wątku dodawać informacje o nowościach i zmianach.
15. Sklep który chce posiadać własny dział powinien zgłosić to do administratora.
16. W sytuacji gdy Sprzedawca wykazuje się brakiem aktywności dłuższym niż 3 miesiące, administracja rezerwuje sobie prawo do całkowitego usunięcia wszystkich tematów dotyczących sklepu, oraz odebrania statusu "Sprzedawca". Administracja może pozostawić wybrane wątki lub ich fragmenty jeżeli uzna, że znajdują się w nich istotne dla klientów informacje.
17. Administracja może odmówić przydzielenia statusu użytkownikowi który łamie postanowienia regulaminu przed otrzymaniem statusu "Sprzedawca", a także w sytuacjach gdy zgłoszenie budzi jakiekolwiek wątpliwości Administracji.
19. Użytkownicy ze statusem „Sprzedawca” nie mogą dokonywać transakcji sprzedaży za pomocą działu Kupię/Sprzedam, chyba że otrzymają pozwolenie moderatora na jednostkową sprzedaż prywatną. Pozwolenie jest wymagane każdorazowo dla nowego tematu.

§6 Recenzenci
1. Login recenzenta nie może być nazwą podmiotu produkującego elektroniczne inhalatory nikotyny, pojemniki zapasowe lub rekwizyty tytoniowe, nieróżniącą się od nazwy elektronicznych inhalatorów nikotyny, pojemników zapasowych, rekwizytów tytoniowych. Login recenzenta zostanie oznaczony kolorem fioletowym.
2. Każda osoba chcąca posiadać status Recenzenta i za pośrednictwem forum dzielić się z pozostałymi użytkownikami swoimi recenzjami produktów zobowiązana jest zgłosić się do Administratora lub Moderatora i czekać na przyznanie odpowiedniego statusu.
3. Zabronione jest podawanie nieprawdziwych i wprowadzających w błąd informacji na temat recenzowanych produktów.
4. Recenzenci nie mogą udzielać porad co do zakupu płynów, podzespołów, jak i samych urządzeń.
5. Recenzenci objęci są całkowitym zakazem wypowiedzi w wątkach Sprzedawców.
6. W sytuacji gdy Recenzent łamie postanowienia Regulaminu lub wykazuje się brakiem aktywności dłuższym niż 3 miesiące, administracja rezerwuje sobie prawo do odebrania statusu "Recenzent".
7. Administracja może odmówić przydzielenia statusu użytkownikowi który łamie postanowienia regulaminu przed otrzymaniem statusu "Recenzent", a także w sytuacjach gdy zgłoszenie budzi jakiekolwiek wątpliwości Administracji.


§7 Prawa autorskie
1. Użytkownicy są zobowiązani do rozpowszechniania za pośrednictwem Forum wyłącznie treści własnego autorstwa. W przypadku posłużenia się utworami lub wypowiedziami innych osób, Użytkownicy zobligowani są do jednoznacznego wskazania cytatu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ilekroć mowa jest o Utworze, rozumie się przez to każdą wypowiedź Użytkownika jego autorstwa zamieszczoną przez niego na Forum, którą można uznać za utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. W zamian za świadczenie usługi umożliwienia korzystania z Forum Użytkownik udziela VCP prawa do korzystania z wypowiedzi umieszczonej na Forum na zasadzie niewyłącznej, nieodpłatnej licencji, z chwilą jej umieszczenia na Forum na wszelkich polach eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez ograniczenia: czasu, terytorium, nakładu, liczby emisji oraz zastrzega sobie prawo do wykorzystania wypowiedzi dla własnych celów reklamowych i promocyjnych, na wszelkiego rodzaju nośnikach. Użytkownikowi nie przysługuje prawo żądania zapłaty za wykorzystanie wypowiedzi. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez VCP i podmioty z nim współpracujące wypowiedzi w ww. zakresie, w tym również do celów wewnętrznych, archiwalnych oraz szkoleniowych i zgadza się na publikację wypowiedzi podpisanych imieniem i nazwiskiem Użytkownika lub bez wskazania autorstwa Użytkownika, jak również do dokonania zmian, modyfikacji, w tym skrótów wypowiedzi i korzystania z tak zmienionej wypowiedzi w zakresie wskazanym powyżej.

§8 Postanowienia końcowe
1. Administratorem danych osobowych jest: VCP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przeźmierowie przy ulicy Rynkowej 73B/32, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000662234, adres e-mail: vcp@vapeclubpoland.pl.
2. Administrator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z polityką prywatności dostępną na stronie: http://www.e-papierosy-forum.pl/post1902837.html
4. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest prawo polskie.
5. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w dniu opublikowania na Forum. VCP poinformuje Użytkowników o zmianie Regulaminu drogą elektroniczną.
6. Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 19.09.2019
By admin
#1902865
Aktualizacja regulaminu: 21.08.2019
Jeżeli nie wyrażasz chęci zaakceptowania regulaminu to masz możliwość zgłoszenia rezygnacji z pobytu na forum - skontaktuj się z jednym z Administratorów.
By admin
#1905921
Aktualizacja regulaminu: 19.09.2019
Jeżeli nie wyrażasz chęci zaakceptowania regulaminu to masz możliwość zgłoszenia rezygnacji z pobytu na forum - skontaktuj się z jednym z Administratorów.
Było mi niedobrze po vapowaniu

Cześć kupiłem sobie nexgena, żeby się przyrzucić z[…]

Pod smok novo 2 cieknie

Dzień dobry, Od tygodnia posiadam smoka novo 2 i z[…]

Dioda miga 15 razy w Stick Prince P 25

Wszystko wydaje się w porządku. Normalnie sobie pa[…]

Od Administracji: Tu się witam i tylko tu :) […]

UWAGA! Na blogu Starego Chemika BARDZO WAŻNE informacje! Dotyczą zdrowia i życia.